Sony Xperia E4 Dual - Телефонна клавиатура

background image

Телефонна клавиатура

Телефонната клавиатура е подобна на стандартна цифрова клавиатура с 12 клавиша. Тя
предоставя опции за въвеждане на текст с предсказване и въвеждане на текст с многократно
натискане. Можете да активирате метода за въвеждане на текст с телефонната клавиатура чрез
настройките на клавиатурата. Телефонната клавиатура е налична само при портретна
ориентация.

1 Избор на опция за въвеждане на текст. Можете да използвате еднократно натискане на всеки знак и избор между

предложените думи или многократно натискане на клавиша, докато се избере желаният знак.

2 Изтриване на знак преди курсора.

3 Въвеждане на нов ред или потвърждаване на въведен текст.

4 Въвеждане на интервал.

5 Показване на символи и емотикони.

6 Показване на цифри.

7 Промяна на регистъра и включване на главните букви.

Отваряне на телефонната клавиатура за първи път

1

Натиснете дадено поле за въвеждане на текст, а след това натиснете

.

2

Натиснете , а след това натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Портретна клавиатура, а след това изберете Телефонна
клавиатура
опцията.

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Въвеждане на текст чрез телефонната клавиатура

Когато в телефонната клавиатура се показва , докосвайте всеки клавиш за знак само
веднъж дори ако желаната буква не е първата буква на клавиша. Докоснете думата, която
се появява, или докоснете

, за да се покажат повече предложения за думи, след което

изберете дума от списъка.

Когато в телефонната клавиатура се показва , докоснете клавиша на екрана за знака,
който искате да въведете. Продължете да докосвате този клавиш, докато желаният знак
бъде избран. След това направете същото за следващия знак, който искате да въведете, и
т.н.

Въвеждане на числа с помощта на телефонната клавиатура

Когато телефонната клавиатура е показана, натиснете . Ще се появи телефонна
клавиатура с цифри.

Вмъкване на символи и емотикони чрез телефонната клавиатура

1

Когато телефонната клавиатура е показана, натиснете

. Ще се покаже таблица със

символи и емотикони.

2

Превъртете нагоре или надолу, за да се покажат още опции. Натиснете даден символ или
емотикона, за да я изберете.