Sony Xperia E4 Dual - Бързи клавиши и папки

background image

Бързи клавиши и папки

Използвайте бързи клавиши и папки за управление на своите приложения и за поддържане на
подреден начален екран.

19

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Достъп до приложение чрез бърз клавиш

2

Достъп до папка, съдържаща приложения

Добавяне на пряка връзка с приложение в началния екран

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството не
започне да вибрира и не се покаже менюто за персонализиране.

2

В менюто за персонализиране докоснете Приложения.

3

Прегледайте списъка с приложения и изберете едно. Избраното приложение се добавя в
Начален екран.

В стъпка 3, като алтернатива, можете да докоснете Бързи клав. и след това да
изберете приложение от наличния списък. Ако използвате този начин за добавяне на
бързи клавиши, някои от наличните приложения ви позволяват да добавите специфична
функция към бързия клавиш.

Преместване на елемент в началния екран

Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се приближи и
устройството започне да вибрира, след което плъзнете елемента до новото
местоположение.

Премахване на елемент от началния екран

Докоснете и задръжте пръст върху елемент, докато се увеличи и устройството започне да
вибрира, след което плъзнете елемента в в горния край на екрана.

Създаване на папка в началния екран

Докоснете и задръжте икона на приложение или бърз клавиш, докато той се приближи и
устройството започне да вибрира, след което плъзнете и пуснете елемента над икона на
друго приложение или бърз клавиш.

Добавяне на елемент към папка в началния екран

Докоснете и задръжте пръста си върху елемент на екрана, докато той се приближи и
устройството започне да вибрира, след което плъзнете елемента в папката.

Преименуване на папка в началния екран

1

Натиснете папката, за да я отворите.

2

Докоснете заглавната лента на папката, за да се покаже полето Име на папката.

3

Въведете новото име на папката и натиснете Готово.

20

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.