Sony Xperia E4 Dual - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство чрез връзка за
мобилни мрежи или Wi-Fi® за даден период. Можете, например, да следите количеството данни,
използвани от отделните приложения. Можете да зададете предупреждения за количеството
използвани данни, предавани през мобилните мрежи, както и ограничения за избягване на
допълнителни такси.

Регулирането на настройките за използване на данни може да ви бъде полезно за
осъществяване на по-голям контрол над използването на данни, но не може да гарантира
предотвратяване на допълнителни такси.

Включване или изключване на трафика на данни

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Изберете SIM карта.

4

Придвижете плъзгача до Трафик на моб. данни, за да включите или изключите
преноса на данни.

Когато преносът на данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi® и Bluetooth® връзки.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Изберете SIM карта.

5

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до
желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството
трафик на данни се приближи до нивото, което сте задали.

Задаване на лимит за използване на мобилни данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Изберете SIM карта.

5

Маркирайте квадратчето Задав. лимит на моб. данни, ако не е маркирано, след
което натиснете OK.

6

За да зададете лимита за пренос на мобилни данни, плъзнете съответната линия до
желаната стойност.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на мобилни данни от различните приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Изберете SIM карта.

4

Намерете и натиснете желаното приложение.

5

Поставете отметка в квадратчето Ограничаване фонови данни.

6

За достъп до още специфични настройки за приложението (ако има налични), натиснете
Преглед на настройките за приложения и направете желаните промени.

Работата на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните
настройки за пренос на данни.

Преглед на данни, прехвърлени чрез Wi-Fi®

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Докоснете , след което сложете отметка в квадратчето Показв. на изп. на Wi-Fi, ако
няма такава.

4

Докоснете раздела Wi-Fi данни.

32

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.