Sony Xperia E4 Dual - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Използвайте Wi-Fi® връзки за сърфиране в интернет, изтегляне на приложения или изпращане и
получаване на имейли. След като веднъж се свържете с дадена Wi-Fi® мрежа, вашето устройство
запомня мрежата и се свързва автоматично с нея, когато попаднете отново в нейния обсег.
Някои Wi-Fi® мрежи изискват от вас да влезете в уеб страница, преди да получите достъп до
мрежата. Свържете се със съответния администратор на Wi-Fi® мрежата за повече информация.
Достъпните Wi-Fi® мрежи могат да са открити или защитени:

Откритите мрежи се обозначават с до името на Wi-Fi® мрежата.

Защитените мрежи се обозначават с до името на Wi-Fi® мрежата.

Някои Wi-Fi® мрежи не се показват в списъка с достъпни мрежи, защото не излъчват
своето име на мрежа (SSID). Ако знаете името на мрежата, можете да го добавите ръчно
в списъка си с достъпни Wi-Fi® мрежи.

Включване на Wi-Fi®

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки.

3

Плъзнете плъзгащия се бутон до Wi-Fi надясно за включване на функцията Wi-Fi®.

Активирането на Wi-Fi® може да отнеме няколко секунди.

Автоматично свързване към Wi-Fi® мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки.

3

Докоснете Wi-Fi. Показват се всички достъпниWi-Fi® мрежи.

4

Докоснете Wi-Fi® мрежата, за да се свържете към нея. Ако мрежата е защитена, въведете
съответната парола. След осъществяване на връзката, в лентата за състоянието се
появява иконата .

За да потърсите нови налични мрежи, докоснете , след което докоснете Сканирай. Ако
не можете да се свържете успешно с Wi-Fi мрежа, обърнете се за справка към
съответните съвети за отстраняване на неизправности за устройството на
www.sonymobile.com/support/ .

29

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на Wi-Fi® мрежа

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете .

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

За да редактирате някои разширени настройки, като например прокси и IP настройки,
поставете отметка в квадратчето Показване на разширените опции, след което
направете желаната промяна.

8

Натиснете Запиши.

Свържете се с администратора на своята Wi-Fi® мрежа, за да разберете името (SSID) и
паролата на мрежата.

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да увеличите силата на Wi-Fi® сигнала:

Преместете устройството по-близо до Wi-Fi® точката на достъп.

Отдалечете Wi-Fi® точката на достъп от възможни препятствия или смущения.

Не покривайте областта на антената за Wi-Fi® на вашето устройство (маркираната област на
илюстрацията).

Wi-Fi®

настройки

Когато сте свързани към Wi-Fi® мрежа или когато се намирате в обсега на Wi-Fi® мрежи, можете
да видите тяхното състояние. Освен това можете да разрешите на устройството да ви известява
при всяко откриване на отворена Wi-Fi® мрежа.
Ако не сте осъществили връзка с Wi-Fi® мрежа, устройството използва мобилна връзка за пренос
на данни за достъп до интернет (ако сте настроили и разрешили мобилна връзка за пренос на
данни на устройството). Чрез добавяне на правила за спящ Wi-Fi® режим можете да определите
кога да се превключва от Wi-Fi® връзка към мобилна връзка за пренос на данни.

Разрешаване на известия по Wi-Fi® мрежата

1

Включете функцията Wi-Fi®, ако вече не сте го направили.

2

В Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

4

Натиснете .

5

Натиснете Разширени.

6

Поставете отметка в квадратчето Известие за мрежата.

30

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изглед на подробна информация за свързана Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете Wi-Fi® мрежата, към която сте свързани в момента. Ще се покаже подробна
информация за мрежата.

Добавяне на правило за спяща Wi-Fi® мрежа

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Wi-Fi.

3

Натиснете .

4

Натиснете Разширени.

5

Натиснете Включ. Wi-Fi връзка в спящ режим.

6

Изберете опция.