Sony Xperia E4 Dual - Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти

background image

Предотвратяване на дублиране на записи в
приложението Контакти

Ако синхронизирате контактите си с нов акаунт или импортирате информация за контактите по
друг начин, е възможно да възникне дублиране на записи в приложението Контакти. В този случай
можете да обедините тези дублиращи се записи в един запис. Ако по грешка обедините дадени
записи, ще можете по-късно да ги разделите.

Свързване на контакти

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете контакта, който искате да свържете с друг контакт.

3

Натиснете , а след това натиснете Свързване на контакт.

4

Натиснете контакта, чиято информация искате да обедините с първия контакт, след което
натиснете OK за потвърждение. Информацията от първия контакт се обединява с втория
контакт и свързаните контакти се показват като един контакт в списъка с контакти.

Разделяне на свързани контакти

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете свързания контакт, който искате да редактирате, след което докоснете .

3

Докоснете Прем. връз. с кон. > Премах. връзката.

60

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.