Sony Xperia E4 Dual - Създаване на резервни копия на контактите

background image

Създаване на резервни копия на контактите

Може да използвате карта с памет за създаване на резервно копие на контактите. Вижте
Прехвърляне на контакти на страница 55 за повече информация относно
възстановяването на контактите на вашето устройство.

Експортиране на всички контакти в карта с памет

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SD карта.

3

Натиснете OK.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.