Sony Xperia E4 Dual - Приемане на повиквания

background image

Приемане на повиквания

Отговаряне на повикване

Отказване на повикване

Изключване на мелодията за входящо повикване

Натиснете бутона за силата на звука при получаване на входящо повикване.

Използване на телефонния секретар

Може да използвате приложението телефонен секретар в телефона си, за да отговаря на
обаждания, когато сте заети или пропуснете обаждане. Можете да активирате функцията за
автоматичен отговор и да определите колко секунди да е изчакването, преди на обаждането да
бъде отговорено автоматично. Можете също така ръчно да пренасочвате обаждания към
телефонния секретар, когато сте твърде заети, за да им отговорите. Имате и достъп до
съобщенията, оставени на телефонния секретар, директно от устройството ви.

Преди да използвате телефонния секретар, трябва да запишете приветствено
съобщение.

Записване на приветствено съобщение за телефонния секретар

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Телефонен секретар > Поздрави.

5

Натиснете Записване на нов поздрав и следвайте инструкциите на екрана.

48

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване на автоматичния отговор

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта и натиснете Телефонен секретар.

4

Маркирайте квадратчето за отметка до Телефонен секретар.

Ако не зададете интервал за изчакване на автоматичния отговор на обаждания, се
използва стойността по подразбиране.

Отказване на обаждане с телефонния секретар

При получаване на входящо обаждане плъзнете Опции за отговор нагоре, след което
изберете Отхвърляне с телефонен секретар.

Задаване на интервал за изчакване на автоматичен отговор

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта и натиснете Телефонен секретар.

4

Натиснете Вдигни след.

5

Регулирайте часа чрез превъртане нагоре и надолу.

6

Натиснете Готово.

Прослушване на съобщения на телефонния секретар

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания.

3

Изберете SIM карта.

4

Натиснете Телефонен секретар > Съобщения.

5

Изберете гласовото съобщение, което искате да чуете.

Можете също така да прослушвате съобщения от телефонния секретар директно от
регистъра на обажданията, като натиснете .

Отхвърляне на обаждане с текстово съобщение

Можете да отхвърлите обаждане с текстово съобщение. Когато отхвърлите обаждане чрез такова
съобщение, то се изпраща автоматично на обаждащия се и се съхранява в разговора със
съобщения с контакта.
Може да изберете измежду няколко предварително дефинирани съобщения, налични в
устройството, или може да създадете ново съобщение. Можете също да създадете собствени
персонализирани съобщения, като редактирате предварително дефинираните.

Отказване на обаждане с текстово съобщение

1

При получаване на входящо обаждане плъзнете Опции за отговор нагоре, след което
натиснете Отхвърляне чрез съобщение.

2

Изберете предварително дефинирано съобщение или натиснете и напишете ново
съобщение.

Отхвърляне на второ обаждане с текстово съобщение

1

Ако по време на разговор чуете повтарящи се кратки бипвания, плъзнете Отхвърляне
чрез съобщение
нагоре.

2

Изберете предварително дефинирано съобщение или натиснете и напишете ново
съобщение.

Редактиране на текстово съобщение, което се използва за отказване на
обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Общи > Отхвърляне на
разговор чрез съобщение
.

3

Натиснете съобщението, което искате да редактирате, след което направете
необходимите промени.

4

Натиснете OK.

49

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.