Sony Xperia E4 Dual - Ограничения на услуги и функции

background image

Ограничения на услуги и функции

Някои от описаните в това ръководство на потребителя услуги и функции, не се поддържат във
всички държави/региони или от всички мрежи и/или оператори във всички зони. Това се отнася,
без ограничение, за международния номер за спешни GSM повиквания 112. Свържете се с вашия
оператор или доставчик, за да разберете дали дадена услуга или функция се предлага, както и
дали се начисляват допълнителни такси за достъп или ползване.
При използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да е
необходим достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при
свързване на устройството с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на
безжичната услуга.