Sony Xperia E4 Dual - Управление на батерията и захранването

background image

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. Можете да следите заряда на батерията и да
проверявате кои приложения използват най-много енергия. Можете да премахнете или да
ограничите приложения и да активирате редица режими за пестене на енергия, за да използвате
по-пълноценно батерията си. Можете също да видите прогноза за това за колко време ще стигне

118

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

зарядът на батерията и да коригирате настройките на батерията, за да се подобри
производителността и батерията да издържа по-дълго време.

Управление на консумацията на енергия от батерията

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването >Консум.
на енергия от прилож.
. Появява се списък, показващ приложенията, които имат
високи нива на пренос на данни или които не сте използвали за дълго време.

3

Прегледайте информацията, а след това действайте както е необходимо, например,
деинсталирайте приложение или ограничете използването му.

Показване на приложенията, използващи най-много енергия.

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването >
Използване на батерията.

Показване на оценка за оставащото време до изтощаване на батерията

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

Икономични режими

Налични са няколко икономични режима, които да използвате за по-продължителен живот на
батерията:

Режим STAMINA

Забранява Wi-Fi® и мобилни данни при изключен екран и ограничава работата на
хардуера. Иконата се появява в лентата на състоянието, когато режимът се включи.

Режим Ultra STAMINA

Ограничава функциите на устройството до основните задачи, като провеждане на
телефонни разговори и изпращане на SMS съобщения. Иконата

се появява в

лентата на състоянието, когато режимът е активиран.

Реж. изтощена батерия

Променя поведението на устройството, например регулира яркостта на екрана и
настройката за време на изчакване на екрана, когато нивото на заряд на батерията
падне под определен процент.

се появява в лентата на състоянието, когато

режимът се включи.

Wi-Fi

мр., баз. на местоп.

Настройва устройството да активира Wi-Fi® функцията само когато то е в обхвата на
записана Wi-Fi® мрежа.

Фон. данни в опашка

Оптимизира изходящия трафик при изключен екран, като изпраща данни на
предварително дефинирани интервали.

Активиране на икономичен режим

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването .

3

За да активирате предпочитания от вас режим, плъзнете съответния плъзгач надясно или
поставете отметка в съответното квадратче, а след това потвърдете, ако е необходимо.

4

Ако няма достъпни слайдер или квадратче за отметка, докоснете името на режима, който
искате да активирате, а след това потвърдете, ако е необходимо.

Общ преглед на функциите в режим STAMINA

Режим STAMINA разполага с няколко функции, които ви дават възможност да оптимизирате
работата на батерията:

Удължен режим
готовност

Пречи на приложенията да използват трафик за данни, като забранява Wi-Fi® и мобилните
данни при изключен екран. Можете да изключите някои приложения и услуги от временно
спиране, когато тази функция е активирана.

Часовник STAMINA

Поддържа мрежовите връзки временно спрени при често натискане на клавиша за
захранването за проверка на часа.

Удължено
използване

Ограничава работата на хардуера при използване на устройството.

119

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на функциите на режим STAMINA

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването , а след това
натиснете Режим STAMINA.

3

Активирайте режим STAMINA, ако е дезактивиран.

4

Поставете отметка в квадратчетата отстрани на функциите, които искате да активирате, а
след това натиснете Включи, ако получите подкана.

Избор на приложения, които да работят в режим STAMINA

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването , а след това
натиснете Режим STAMINA.

3

Активирайте режим STAMINA, ако е дезактивиран.

4

Уверете се, че е поставена отметка на Удължен режим готовност и след това
натиснете Акт. прил. в реж. гот. > Доб. на прилож..

5

Превъртете наляво или надясно, за да видите всички приложение и услуги, след което
поставете отметки в съответните квадратчетата на приложенията, които искате да
стартират.

6

Когато приключите, натиснете Готово.