Sony Xperia E4 Dual - Зареждане на устройството

background image

Зареждане на устройството

Вашето устройство има вградена акумулаторна батерия, която трябва да бъде сменяна само от
Sony или упълномощен сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или
разглобявайте устройството сами. Отварянето на устройството може да причини повреда, което
ще анулира гаранцията.
При покупката на устройството батерията му е частично заредена. Можете да използвате
устройството, докато то се зарежда. Повече информация за батерията и за това как да
оптимизирате работата й можете да намерите в Управление на батерията и
захранването
на страница 118 .

Зареждане на устройството

1

Включете зарядното устройство в електрически контакт.

2

Включете единия край на USB кабела в зарядното устройство (или в USB порта на
компютър).

3

Включете другия край на кабела в micro USB порта на устройството с обърнат нагоре
символ USB. Индикаторът за известия се включва, когато зареждането започне.

4

Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го
издърпате право навън. Не прегъвайте съединителя.

Ако зарядът на батерията е изчерпан напълно, може да минат няколко минути, преди да
се включи индикаторът за известия и да се покаже иконата за зареждане .

Светлинен индикатор за състоянието на батерията

Зелено

Нивото на заряда на батерията е над 90 %

Мигащо червено

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 15%

Оранжево

Батерията се зарежда и нивото на заряда на батерията е под 90 %

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.