Sony Xperia E4 Dual - Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки"

background image

Редактиране на снимки с приложението "Редактор на
снимки"

Можете да редактирате и да прилагате ефекти към оригиналните снимки, заснети с вашата
камера. Можете например да промените светлинните ефекти. След като запишете редактираната
снимка, оригиналната, непроменена версия на снимката остава в устройството ви.

92

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Редактиране на снимка

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете

.

Изрязване на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете > Изрязване.

4

Изберете опция.

5

За да регулирате рамката за изрязване, докоснете и задръжте края й. Когато
квадратчетата в краищата изчезнат, плъзнете навътре или навън, за да преоразмерите
рамката.

6

За да преоразмерите едновременно всички страни на рамката за изрязване, докоснете и
задръжте някой от четирите ъгъла, докато квадратчетата в краищата изчезнат, след което
изтеглете съответно ъгъла.

7

За да преместите рамката за изрязване в друга част на снимката, докоснете и задръжте
вътрешната част на рамката, след което я плъзнете до желаното място.

8

Натиснете Прилож..

9

За да запишете копие на току-що изрязаната снимка, натиснете Записване.

Прилагане на специални ефекти към снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете , след което изберете опция.

4

Редактирайте снимката по ваше желание, след което натиснете Записване.