Sony Xperia E4 Dual - Безжична технология Bluetooth®

background image

Безжична технология Bluetooth®

Използвайте функцията Bluetooth® за изпращане на файлове до други съвместими устройства с
Bluetooth® или за свързване с аксесоари за устройство "свободни ръце". Връзките с Bluetooth® са
по-добри в радиус от 10 метра (33 фута) без масивни предмети между устройствата. В някои
случаи трябва ръчно да сдвоите устройството си с други Bluetooth® устройства.

Оперативната съвместимост при различни Bluetooth® устройства може да не е една и
съща.

Включване на функцията Bluetooth

®

и задаване на режим на видимост за

устройството

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки.

3

Натиснете бутона за включване и изключване до Bluetooth, за да включите функцията
Bluetooth

®

.

4

Натиснете Bluetooth. Появяват се вашето устройство и списък с наличните Bluetooth

®

устройства.

5

Натиснете името на вашето устройство, за да го направите видимо за другите Bluetooth

®

устройства.

Регулиране на времето за видимост на устройството към други Bluetooth®
устройства

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете , след което изберете Време изчакв. видимост.

4

Изберете опция.

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Именуване на устройството ви

Можете да дадете име на устройството си. Това име се показва на другите устройства след като
включите функцията Bluetooth

®

и зададете устройството ви да е видимо.

Задаване на име на устройството

1

Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е включена.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

4

Натиснете и изберете Преимен. на телефона.

5

Въведете име на вашето устройство.

6

Натиснете Преименуване.

Сдвояване с друго Bluetooth

®

устройство

Когато сдвоявате вашето устройство с друго устройство, можете например да го свържете с
Bluetooth

®

слушалки или Bluetooth

®

комплект за кола и да използвате тези други устройства за

споделяне на музика.

След като сте сдвоили вашето устройство с Bluetooth

®

устройство, вашето устройство ще запомни

това сдвояване. При сдвояването на вашето устройство с Bluetooth

®

устройство, може да е

необходима парола. Устройството автоматично ще се опита да се свърже със стандартната
парола 0000. Ако паролата е друга, вижте ръководството за потребителя на Bluetooth

®

устройството относно използваната от него парола. При следващо свързване с вече сдвоявано
Bluetooth

®

устройство няма да се налага отново да въвеждате паролата.

Някои Bluetooth

®

устройства, като например повечето Bluetooth

®

слушалки, изискват

както да сдвоите, така и да се свържете с другото устройство.

Можете да сдвоите вашето устройство с няколко Bluetooth

®

устройства, но можете да се

свържете само с един Bluetooth

®

профил в даден момент.

Сдвояване на устройството с друго Bluetooth

®

устройство

1

Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите, е с активирана функция Bluetooth

®

и е видимо за други Bluetooth

®

устройства.

2

От Начален екран на вашето устройство натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth .

4

Плъзнете плъзгача до Bluetooth, за да включите функцията Bluetooth

®

. Появява се

списък с наличните Bluetooth

®

устройства.

5

Натиснете Bluetooth

®

устройството, което искате да сдвоите с вашето устройство.

6

Въведете код за достъп, ако се изисква, или въведете един и същ код за достъп и в двете
устройства.

Свързване на телефона с друго Bluetooth

®

устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете Bluetooth

®

устройството, с което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването с Bluetooth

®

устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Под Сдвоени устройства натиснете до името на устройството, чието сдвояване
искате да премахнете.

4

Натиснете Премахване на сдвояването.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпращане и получаване на съдържание с използване на
технологията Bluetooth

®

Използвайте технологията Bluetooth

®

за споделяне на съдържание с други съвместими с

Bluetooth

®

устройства, като например телефони или компютри. Можете да изпращате и да

получавате следното съдържание:

Снимки и видеозаписи

Музикални и други аудио файлове

Уеб страници

Изпращане на елементи чрез Bluetooth™

1

Получаващо устройство: Уверете се, че Bluetooth™ устройството, до което искате
да изпратите елемент, е в включен Bluetooth™ и е видимо за другите Bluetooth™
устройства.

2

В изпращащото устройство отворете приложението, което съдържа елемента, който искате
да изпратите, и превъртете до него.

3

В зависимост от приложението и елемента, който искате да изпратите, може да се наложи
например да докоснете и да задържите елемента, да го отворите или да натиснете

. Възможно е съществуването на други начини за изпращане на елемента.

4

Изберете опция на менюто за споделяне или изпращане.

5

В появилото се меню изберете Bluetooth.

6

Включете Bluetooth™, ако бъдете подканени за това.

7

Натиснете името на получаващото устройство.

8

Получаващо устройство: Ако се появи подкана, приемете връзката.

9

Ако се появи запитване, въведете същия код за достъп на двете устройства или
потвърдете предложения код за достъп.

10

Получаващо устройство: Приемете входящия елемент. Ако е необходимо,
плъзнете лентата на състоянието надолу, за да намерите известието.

Получаване на елементи чрез Bluetooth

®

1

Уверете се, че Bluetooth

®

функцията е включена и видима за други Bluetooth

®

устройства.

2

Изпращащото устройство сега започва да изпраща данни към вашето устройство.

3

Ако получите подкана, въведете същия код за достъп на двете устройства или потвърдете
предложения код за достъп.

4

Когато бъдете уведомени за входящ файл в устройството, плъзнете лентата за състояние
надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

5

Натиснете Приеми, за да стартирате прехвърлянето на файла.

6

За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата за състояние надолу.

7

За да отворите получен елемент, плъзнете лентата за състояние надолу и натиснете
съответното известие.

Показване на файлове, които сте получили чрез Bluetooth®

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете , след което изберете Показване на получ. файлове.

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.