Sony Xperia E4 Dual - Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства

background image

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства

Можете да разглеждате или възпроизвеждате мултимедийно съдържание, записано във вашето
устройство, на други устройства, като например телевизор или компютър. Такива устройства
трябва да са DLNA Certified™от Digital Living Network Alliance и всички устройства трябва да са
свързани към една и съща Wi-Fi® мрежа с вашето устройство, за да може да се споделя
съдържание. Можете също да разглеждате или възпроизвеждате съдържание от други DLNA
Certified™ устройства на вашето устройство.
След като настроите споделянето на съдържание между устройствата, можете, например, да
слушате на устройството си музика от файлове, запазени във вашия домашен компютър, или да
разглеждате снимки, направени с камерата на устройството, върху широкоекранен телевизор.

Възпроизвеждане на файлове от DLNA Certified™ устройства на
вашето устройство

Когато възпроизвеждате файлове от друго DLNA Certified™ устройство на вашето устройство,
това друго устройство действа като сървър. С други думи, то споделя съдържание чрез мрежа.
Устройството-сървър трябва да има активирана функция за споделяне на съдържание и да даде

100

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

на вашето устройство разрешение за достъп. То трябва също така да е свързано към една и съща
Wi-Fi® мрежа с вашето устройство.

Възпроизвеждане на споделен запис на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделите файлове, са свързани към Wi-Fi®
мрежата, към която е свързан и телефонът.

2

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете .

3

Плъзнете левия край на началния екран на Walkman® надясно и натиснете Устройства.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете записа, който искате да бъде
възпроизведен. Записът започва да се възпроизвежда автоматично.

Възпроизвеждане на споделено видео на Вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделите файлове, са свързани към Wi-Fi®
мрежата, към която е свързан и телефонът.

2

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете Филми.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Филми" надясно и натиснете Устройства.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Прегледайте папките на свързаното устройство и изберете видеоклипа, който искате да
бъде възпроизведен.

Разглеждане на споделена снимка на вашето устройство

1

Уверете се, че устройствата, с които искате да споделите файлове, са свързани към Wi-Fi®
мрежата, към която е свързан и телефонът.

2

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете Албум.

3

Плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно и натиснете Устройства.

4

Изберете устройство от списъка на свързаните устройства.

5

Разгледайте папките на свързаното устройство и изберете снимка, за да я разгледате.

Възпроизвеждане на файлове от вашето устройство на устройства
DLNA Certified™

Преди да можете да разглеждате или възпроизвеждате мултимедийни файлове от вашето
устройство на други DLNA Certified™ устройства, трябва да активирате функцията за споделяне
на файлове на устройството. Устройствата, с които споделяте съдържание, се наричат клиентски
устройства. Например, клиентски устройства могат да бъдат телевизор, компютър, таблет.
Устройството ви работи като медиен сървър, когато прави съдържанието налично за клиентските
устройства. Когато активирате функцията за споделяне на файлове на устройството, трябва също
така да дадете разрешение за достъп до клиентските устройства. След като го направите, тези
устройства се появяват като регистрирани устройства. Устройствата, които чакат разрешение за
достъп, са изброени като чакащи устройства.

Настройка на споделяне на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

Свържете устройството си към Wi-Fi® мрежа.

2

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

3

Докоснете , след което докоснете Мултимедиен сървър.

4

За да активирате Споделяне на съдържание функцията, преместете плъзгача. В
лентата на състоянието се появява . Сега устройството ви може да работи като медиен
сървър.

5

Свържете компютъра си или други устройства към Wi-Fi® мрежата, към която е свързано
устройството.

6

В лентата на състоянието на вашето устройство се показва известие. Отворете известието
и задайте разрешение за достъп за всяко от устройствата.

Инструкциите за настройка на споделянето на файлове с помощта на DLNA™ се
различават в зависимост от клиентското устройство. За повече информация вижте в
ръководството за потребителя на клиентското устройство. Ако устройството не може да
се свърже с клиентско устройство в мрежата, проверете дали Wi-Fi® мрежата ви е
налична.

Можете също да осъществите достъп до менюто Мултимедиен сървър в Настройки >
Свързване на Xperia™ > Настройки на мултим. сървър. Ако затворите Мултимедиен

101

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

сървър изгледа, функцията за споделяне на файлове продължава да работи във фонов
режим.

Спиране на споделянето на файлове с други DLNA Certified™ устройства

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки на
мултим. сървър
.

3

Преместете плъзгача до Споделяне на съдържание наляво.

Задаване на разрешение за достъп на ново устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки на
мултим. сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Чакащи устройства.

4

Изберете ниво на разрешение за достъп.

Промяна на наименованието на регистрирано устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки на
мултим. сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства, след което изберете
Промяна на името.

4

Въведете новото наименование на устройството.

Промяна на нивото на достъп на регистрирано устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки на
мултим. сървър
.

3

Изберете устройство от списъка Регистрирани устройства.

4

Натиснете Пром. нивото на достъп и изберете опция.

Получаване на помощ относно споделяне на съдържание с други DLNA
Certified™

устройства

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройки на
мултим. сървър
.

3

Натиснете .

Възпроизвеждане на файлове на устройство, визуализатор на
цифрово съдържание

С помощта на DLNA™ технологията можете да предавате мултимедийно съдържание, записано
на вашето устройство, към друго устройство, свързано към същата Wi-Fi® мрежа. Другото
устройство трябва да може да функционира като устройство, визуализатор на цифрово
съдържание (Digital Media Renderer-DMR), и да визуализира или да възпроизвежда съдържанието,
получено от вашето устройство. Пример за устройства, визуализатори на цифрово съдържание,
са телевизор с DLNA функция или компютър, работещ под Windows® 7 или по-нова версия.

Настройките за активиране на визуализатора на цифрово съдържание може да варират в
зависимост от устройството. За по-подробна информация вижте ръководството за
потребителя на съответното устройство за визуализиране на цифрово съдържание.

Съдържание, защитено чрез технологията за управление на цифрови права (DRM), не
може да бъде възпроизвеждано на устройство, визуализатор на цифрово съдържание,
чрез DLNA™ технология.

102

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разглеждане на снимки или видеоклипове от вашето устройство на DMR
устройство

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR устройството и че то е свързано към една и
същаWi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

От Вашия Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Албум.

4

Прегледайте и отворете снимките и видеоклиповете, които искате да прегледате.

5

Натиснете екрана, за да се покаже лентата с инструменти и изберете DMR
устройството, с което искате да споделите съдържание. Избраното съдържание започва да
се възпроизвежда в хронологичен ред на устройството, което изберете.

6

За да прекъснете връзката с DMR устройството, натиснете и изберетеПрекъсване.
Файлът спира да се възпроизвежда на DMR устройството, но продължава да се
възпроизвежда в устройството ви.

Можете също да споделяте видеоклипове от приложението "Филми" на вашето
устройство, като натиснете видеоклипа и след това натиснете

.

Възпроизвеждане на музикален запис от вашето устройство на DMR устройство

1

Уверете се, че сте настроили правилно DMR устройството и че то е свързано към една и
същаWi-Fi® мрежа с вашето устройство.

2

От Вашия Начален екран натиснете , а след това намерете и натиснете .

3

Изберете категорията за музика и потърсете записа, който искате да споделите, след което
го натиснете.

4

Натиснете и изберете DMR устройството, с което искате да споделите съдържание.
Записът се възпроизвежда автоматично на устройството, което изберете.

5

За да прекъснете връзката с DMR устройството, натиснете и изберете Вашето
устройство. Записът спира да се възпроизвежда в DMR устройството, но продължава да се
възпроизвежда във Вашето устройство.