Sony Xperia E4 Dual - Организиране на съобщенията

background image

Организиране на съобщенията

Изтриване на съобщение

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, съдържащ съобщението, което искате да изтриете.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да изтриете, след което
натиснете Изтрий съобщението > Изтрий.

Изтриване на разговори

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Изтрий разговорите.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка до разговорите, които искате да изтриете, след
което натиснете > Изтрий.

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отбелязване на съобщение със звезда

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете разговора, който искате да отворите.

3

В съобщението, което искате да отбележите със звезда, докоснете .

4

За да махнете звездата, докоснете .

Преглед на отбелязани със звезда съобщения

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете , след което докоснете Съобщения със звезда.

3

Появява се списък на всички отбелязани със звезда съобщения.

Търсене на съобщения

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете , след което докоснете Търсене.

3

Въведете ключови думи за търсене. Резултатите от търсенето се появяват в списък.