Sony Xperia E4 Dual - Слушане на радио

background image

Докоснете Търсене на канали. Радиото сканира цялата честотна лента и всички
налични канали се показват.

76

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Превключване на звука на радиото към високоговорителя

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Изп. във високогов..

За да превключите звука обратно към слушалките с кабел, натиснете и след това
Възпр. в слушалките.

Разпознаване на песен от FM радио чрез TrackID™

1

Докато песента се изпълнява по FM радиото, натиснете , след което изберете
TrackID™

.

2

Докато приложението TrackID™ анализира песента, се появява индикатор за напредъка.
Ако разпознаването е успешно, се появява резултат или списък с възможни резултати.

3

За да се върнете към FM радиото, натиснете .

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.