Sony Xperia E4 Dual - Juriidiline teave

background image

Juriidiline teave

Sony E2115

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõte. Juhendiga ei

kaasne garantii. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis

täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või

seadmete täiustamisest. Need muudatused lisatakse kasutusjuhendi uude väljaandesse. Kõik joonised on näitlikud

ja seadme tegelik ilme võib joonistel kujutatust erineda.
Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik

muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus,

on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt

www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste

programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja

kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate või selle kaudu

juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat.

Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoole veebisaidi või pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.
Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu

kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatavate

autorikaitseseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud

täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus

on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega

kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimusel täiendava sisu

ega muu kolmanda osapoole pakutava sisu väära kasutamise eest.
Lisateavet leiate veebisaidilt

www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omanik on Microsoft. Selle tehnoloogia kasutamine ja

levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.
Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media

digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-

tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada see

tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta

sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja.

Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui uuendusest keeldute, ei

pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.
Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja

mitteäriliseks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 video”) või AVC

(“AVC video”) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja

mitteäriliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-

videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet,

sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake

veebilehte

www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt

Fraunhofer IIS ja Thomson.
SONY MOBILE EI VASTUTA TELEFONI SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH, KUID MITTE AINULT,

KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE JA/VÕI ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS

ON TINGITUD SEADME UUENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENDIS KIRJELDATUD

VIISIDE KOHASELT. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES

KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SH,

KUID MITTE AINULT, HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL

KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.
© 2014 Sony Mobile Communications Inc.
Kõik õigused on kaitstud.

120

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.