Sony Xperia E4 Dual - Montimi

background image

Montimi

Një fletë plastike mbrojtëse është e bashkëngjitur në ekran. Duhet ta hiqni këtë fletë

përpara se të përdorni ekranin me prekje. Përndryshe, ekrani me prekje mund të mos

funksionojë siç duhet.

Për të hequr mbulesën e pasme

Futni një thua te boshllëku (siç tregohet në ilustrim) dhe ngrijeni mbulesën.

Për të vendosur mbulesën e pasme

1

Vendoseni mbulesën e pasme mbi anën e pasme të pajisjes, pastaj shtypni cepat

e poshtëm për t'i futur në vend.

2

Duke kaluar nga poshtë-lart, shtypni anët e mbulesës derisa mbulesa të klikojë në

vendin e saj.

Për të futur mikro kartat SIM

Nëse e futni mikro kartën SIM kur pajisja është e ndezur, pajisja riniset automatikisht.

Hiqni mbulesën e pasme, pastaj futni kartat mikro SIM në foletë korresponduese

me kontaktet me ngjyrë ari me drejtim nga poshtë.

Duhet të përdorni një mikro kartë SIM që pajisja juaj të punojë si duhet. Disa karta të

madhësisë standarde SIM ju lejojnë të hiqni një mikro kartë SIM të integruar. Pasi te jetë hequr

mikro karta SIM nga karta e madhësisë standarde SIM, nuk mund ta rivendosni atë dhe të

7

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

përdorni përsëri kartën e madhësisë standarde SIM. Nëse nuk keni një mikro kartë SIM ose

nëse karta juaj aktuale SIM nuk përmban një mikro kartë të heqshme SIM, kontaktoni me

operatorin e rrjetit tuaj për informacion se si të merrni ose të shkëmbeni kartën tuaj SIM.

Për të futur një kartë kujtese

1

Hiqni mbulesën e pasme.

2

Futni kartën e kujtesës në folenë e kartës së kujtesës me kontaktet me ngjyrë ari të

drejtuara poshtë.

Për të hequr karta mikro SIM

1

Hiqni kapakun e pasmë.

2

Nxirrni jashtë kartat mikro SIM nga foletë e tyre dhe hiqini plotësisht.

8

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hequr kartën e kujtesës

1

Çaktivizoni telefonin ose çmontoni kartën e kujtesës nga

Cilësimet > Arkivi >

Çmonto kartën SD .

2

Hiqni mbulesën e pasme, pastaj tërhiqeni kartën e kujtesës jashtë për ta hequr.