Sony Xperia E4 Dual - Cilësimet e internetit dhe MMS

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS

Për të dërguar mesazhe multimediale ose për t'u qasur në internet kur nuk ka rrjet Wi-

Fi® të disponueshëm, duhet të keni një lidhje të dhënash celulare funksionuese me

cilësimet e sakta të internetit dhe të MMS (Shërbimit të Mesazhimit Multimedial). Ja disa

këshilla:

Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet e internetit dhe MMS vijnë të

parainstaluara në pajisje. Atëherë, mund të filloni përdorimin e internetit dhe të dërgoni

mesazhe multimediale menjëherë.

Në disa raste, keni opsionin për shkarkimin e cilësimeve të internetit dhe MMS kur e

ndizni pajisjen për herë të parë, kur është futur një kartë SIM. Gjithashtu, është e mundur

t'i shkarkoni këto cilësime më vonë nga menyja Cilësimet.

Mund t'i shtoni, ndryshoni ose fshini me dorë cilësimet e internetit dhe MMS në pajisjen

tuaj në çdo kohë. Nëse ndryshoni ose fshini një cilësim të Internetit ose MMS gabimisht,

shkarkoni përsëri cilësimet e Internetit dhe MMS.

Nëse nuk mund të përddorni Internetin në një rrjet celular ose nëse mesazhimi

multimedial nuk funksionon, edhe pse cilësimet e Internetit dhe MMS janë shkarkuar me

sukses në pajisjen tuaj, referojuni këshillave të zgjidhjes së problemeve në pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

për mbulimin e rrjetit, të dhënat celulare dhe çështje të

MMS-së.

Nëse regjimi STAMINA është aktivizuar për të kursyer energjinë, i gjithë trafiku i të dhënave

celulare ndërpritet kur ekrani është i fikur. Nëse kjo shkakton probleme të lidhjes, provoni të

përjashtoni disa aplikacione dhe shërbime nga ndërprerja ose çaktivizoni regjimin STAMINA

përkohësisht. Për më shumë informacion, shihni

Pamja e përgjithshme e tiparit të regjimit

STAMINA

në faqen 121 .

Për të shkarkuar cilësimet e Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Cilësimet e internetit.

3

Përzgjidhni kartën SIM ose kartat SIM, për të cilat dëshironi të shkarkoni cilësimet

e Internetit dhe MMS.

4

Trokitni lehtë mbi

Pranoj. Pasi cilësimet të jenë shkarkuar me sukses, shfaqet

në shiritin e gjendjes dhe të dhënat celulare ndizen automatikisht.

Nëse cilësimet nuk mund të shkarkohen në pajisjen tuaj, kontrolloni fuqinë e sinjalit në rrjetin

tuaj celular. Lëvizni në një vendndodhje të hapur pa pengesa ose shkoni afër një dritareje dhe

pastaj provojeni përsëri.

28

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kontrolluar nëse të dhënat celulare janë të aktivizuara ose të çaktivizuara

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Kontrolloni nëse kutia e zgjedhjes e

Trafiku i të dhënave celulare është e shenjuar

apo jo.

Për të shtuar manualisht cilësimet e internetit dhe MMS-ve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes > .

5

Trokitni lehtë mbi

Emri dhe futni emrin që dëshironi.

6

Trokitni lehtë mbi

APN dhe futni emrin e pikës së qasjes.

7

Futni të gjitha informacionet e tjera që kërkohen. Nëse nuk e dini se çfarë

informacioni kërkohet, kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për më shumë

hollësi.

8

Kur të përfundoni, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Ruaj.

9

Për të përzgjedhur APN-në që sapo keni shtuar, trokitni lehtë mbi butonin e radios

pranë emrit të APN-së. Pasi ta përzgjidhni, kjo APN bëhet APN-ja e paracaktuar

për shërbimet e internetit dhe MMS-ve.

Për të parë cilësimet e shkarkuara të Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes.

5

Për të parë më shumë hollësi, takoni ndonjë nga objektet e disponueshëm.

Nëse keni disa lidhje të disponueshme, lidhja aktive me rrjetin tregohet nga një buton i

shenjuar .