Sony Xperia E4 Dual - Përzgjedhja e rrjeteve celulare

background image

Përzgjedhja e rrjeteve celulare

Pajisja juaj ndërron automatikisht rrjetet celulare në varësi të rrjeteve celulare të

disponueshme ku jeni. Gjithashtu mund të cilësoni me dorë pajisjen tuaj të përdorë një

regjim të caktuar të rrjetit celular, për shembull, WCDMA ose GSM.

Për të përzgjedhur regjimin e rrjetit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Regjimi i rrjetit, pastaj përzgjidhni një regjim të rrjetit.

Për të përzgjedhur me dorë një rrjet tjetër

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Operatorët e rrjetit.

5

Trokitni lehtë mbi

Mënyra e kërkimit, pastaj përzgjidhni Me dorë.

6

Përzgjidhni një rrjet.

Nëse e përzgjidhni me dorë rrjetin, pajisja nuk do të kërkojë rrjete të tjera edhe nëse lëvizni

jashtë rrezes së mbulimit të rrjetit të përzgjedhur me dorë.

Për të aktivizuar përzgjedhjen automatike të rrjeteve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Operatorët e rrjetit.

5

Trokitni lehtë mbi

Mënyra e kërkimit, pastaj përzgjidhni Automatic.