Sony Xperia E4 Dual - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................6

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi...........................................................6
Pamja e përgjithshme..........................................................................6
Montimi...............................................................................................7
Mbrojtja e ekranit................................................................................ 9
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................... 9
Për çfarë më duhet një llogari Google™?.......................................... 10
Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 11

Mësimi i funksioneve themelore...................................................12

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 12
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 14
Ekrani fillestar.................................................................................... 14
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 16
Navigimi nëpër aplikacione................................................................ 17
Aplikacionet e vogla.......................................................................... 18
Widget-et..........................................................................................18
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................19
Sfondi dhe temat...............................................................................20
Bërja e një foto të ekranit...................................................................21
Duke regjistruar ekranin tuaj.............................................................. 21
Gjendja dhe njoftimet........................................................................ 22
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 23
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 25

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................27

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................27
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................27

Interneti dhe rrjetet....................................................................... 28

Shfletimi i uebit..................................................................................28
Cilësimet e internetit dhe MMS .........................................................28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 31
Kontrolli i përdorimit të të dhënave.................................................... 32
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 33
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 33

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 35

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 35
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 35

Cilësimet themelore..................................................................... 37

Qasja te cilësimet.............................................................................. 37

2

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Tingulli, toni i ziles dhe volumi............................................................37
Mbrojtja e kartës SIM ....................................................................... 38
Përdorimi i kartave të shumëfishta SIM..............................................39
Cilësimet e ekranit.............................................................................39
Fantazia............................................................................................ 40
Kyçja e ekranit...................................................................................40
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 42
Data dhe ora..................................................................................... 42
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................43

Shtypja e tekstit............................................................................44

Tastiera në ekran...............................................................................44
Tastiera telefonike virtuale................................................................. 45
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë..........................................46
Modifikimi i tekstit..............................................................................46
Personalizimi i tastierës Xperia...........................................................47

Telefonimi.....................................................................................48

Bërja e telefonatave...........................................................................48
Marrja e telefonatave......................................................................... 49
Telefonatat në vazhdim..................................................................... 51
Përdorimi i rregjistrit të telefonatave................................................... 51
Përcjellja e telefonatave..................................................................... 52
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 52
Telefonatat e shumëfishta................................................................. 53
Konferencat...................................................................................... 54
Posta zanore.....................................................................................54
Telefonatat e urgjencës..................................................................... 54

Kontaktet .....................................................................................56

Transferimi i kontakteve.....................................................................56
Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................57
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................58
Shtimi i informacionit të kontaktit mjekësor dhe urgjencës................. 59
Të preferuarat dhe grupet................................................................. 61
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................61
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................61
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................62

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 63

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................63
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 64
Telefonimi nga një mesazh................................................................ 65
Cilësimet e mesazhimit......................................................................65
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video.............................................65

3

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Posta elektronike..........................................................................67

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 67
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 67
Paneli i paraafishimit të postës elektronike.........................................69
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 69
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................70
Gmail™.............................................................................................70

Muzika ......................................................................................... 72

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj ................................................ 72
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 72
Menyja e ekranit bazë të Walkman®................................................. 73
Listat e dëgjimit................................................................................. 74
Bashkëndarja e muzikës................................................................... 75
Përmirësimi i tingullit..........................................................................75
Vizualizuesi .......................................................................................75
Njohja e muzikës me TrackID™.........................................................76

radioja FM.................................................................................... 78

Dëgjimi i radios..................................................................................78
Kanalet e preferuara të radios........................................................... 79
Cilësimet e zërit.................................................................................79

Kamera......................................................................................... 80

Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove........................................... 80
Dallim fytyrash...................................................................................81
Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin..........81
Për t'i shtuar pozicionin gjeografik fotove tuaja.................................. 82
Cilësimet e përgjithshme të kamerës................................................. 82
Cilësimet e fotokamerës.................................................................... 85
Cilësimet e videokamerës..................................................................89

Fotot dhe videot tek Albumi......................................................... 92

Shikimi i fotove dhe videove.............................................................. 92
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove............................93
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove...................... 94
Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave......................... 95
Fshehja e fotove dhe videove............................................................ 95
Menyja e ekranit bazë të Albumit.......................................................96
Shikimi i fotove tuaja në një hartë...................................................... 97

Videot........................................................................................... 99

Shikimi i videove në aplikacionin Filmat..............................................99
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj ......................... 100
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 100

Lidhshmëria................................................................................102

Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 102

4

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™.......................... 102
Teknologjia pa tel Bluetooth®......................................................... 105

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që kursejnë kohën tuaj..... 108

Kontrollimi i pajisjeve shtesë dhe i cilësimeve me Smart Connect.... 108

Udhëtimi dhe hartat....................................................................110

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 110
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 110
Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit............................. 112
Modaliteti aeroplan..........................................................................112

Kalendari dhe ora me zile...........................................................113

Kalendari.........................................................................................113
Alarmi dhe ora.................................................................................114

Ndihma dhe mirëmbajtja............................................................ 117

Ndihmë për pajisjen tuaj.................................................................. 117
Veglat e kompjuterit........................................................................ 117
Përditësimi i pajisjes tuaj..................................................................118
Gjetja e një pajisjeje të humbur ....................................................... 119
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj.................................... 120
Bateria dhe menaxhimi i energjisë................................................... 120
Kujtesa dhe hapësira ruajtëse..........................................................122
Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri.............................123
Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes....................................................124
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................126
Rinisja dhe ricilësimi i pajisjes tuaj.................................................... 127
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 128
Kufizime të shërbimeve dhe tipareve............................................... 128
Informacioni ligjor............................................................................ 128

5

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.