Sony Xperia E4 Dual - Kufizimi i telefonatave

background image

Kufizimi i telefonatave

Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.

Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një listë

me Numrat e telefonimit fiks (FDN), për të kufizuar telefonatat në dalje. Nësae dëshironi të

bllokoni një numër të caktuar, vizitoni dhe shkarkimi aplikacionet nga Google Play™ që

mbështesin këtë funksion.

Për të bllokuar telefonatat në hyrje ose në dalje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Bllokimi i telefonatave dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

5

Futni fjalëkalimin dhe trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Kur konfiguroni bllokimin e telefonatave për herë të parë, duhet të fusni një fjalëkalim për të

aktivizuar funksionin e bllokimit të telefonatave. Duhet të përdorni të njëjtin fjalëkalim më vonë,

nëse dëshironi të modifikoni cilësimet e bllokimit të telefonatave.

52

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Numrat e telefonimit fiks.

3

Trokitni lehtë mbi

Aktivizo telefonimin fiks ose Çaktivizo telefonim. fiks.

4

Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për qasjen në listën e marrësve të telefonatave të pranuara

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Numrat e telefonimit fiks >

Numrat e telefonimit fiks.

Për të ndryshuar kodin PIN2 të kartës SIM

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Numrat e telefonimit fiks > Ndrysho PIN2.

5

Futni kodin e vjetër PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

6

Futni kodin e ri PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

7

Konfirmoni kodin e ri PIN2 dhe trokitni lehtë mbi

OK.