Sony Xperia E4 Dual - Sử dụng nhiều thẻ SIM

background image

ử dụng nhiều thẻ SIM

Thi

ết bị của bạn sẽ hoạt động khi gắn một hoặc hai thẻ SIM. Bạn sẽ nhận được các

thông tin trao

đổi chiều đến cho cả hai thẻ SIM, cũng như có thể chọn thực hiện việc

trao

đổi thông tin chiều đi từ số điện thoại nào. Trước khi có thể sử dụng cả hai thẻ

SIM, b

ạn cần phải kích hoạt các thẻ SIM trong menu cài đặt của thiết bị. Nếu cả hai

th

ẻ SIM đều bị khóa bằng mã PIN khi bật thiết bị, bạn có thể chọn chỉ mở khóa và sử

d

ụng một thẻ SIM. Nói cách khác, bạn có thể bỏ qua một thẻ SIM bị khóa.

B

ạn cũng có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến trên thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2 khi không

th

ể gọi được thẻ SIM 1, và ngược lại. Chức năng này được gọi là dùng sóng SIM

Kép. B

ạn phải bật nó bằng tay. Xem phần Chuyển tiếp cuộc gọi ở trang 51 .

Cách kích ho

ạt hoặc vô hiệu hóa sử dụng hai thẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chính, gõ .

2

Tìm và gõ Cài

đặt > Cài đặt SIM đôi.

3

Đánh dấu chọn hoặc bỏ đánh dấu chọn các hộp kiểm SIM1 và SIM2.

Cách

đổi tên thẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chính, gõ .

2

Tìm và gõ Cài

đặt > Cài đặt SIM đôi.

3

Ch

ọn một thẻ SIM và nhập tên mới cho nó.

4

OK.

Để mở một thẻ SIM bị khóa khi cả hai thẻ SIM đều bị khóa

1

B

ật thiết bị, và chọn thẻ SIM mà bạn muốn mở khóa.

2

Nh

ập mã PIN liên quan và gõ

. Th

ẻ SIM được chọn sẽ được mở khóa.

3

Khi b

ạn được hỏi nhập PIN cho thẻ SIM thứ hai, gõ Bỏ qua. Màn hình chủ xuất

hi

ện và bây giờ bạn có thể sử dụng thiết bị với một thẻ SIM được kích hoạt.

Cách kích ho

ạt thẻ SIM bị khóa

1

T

ừ Màn hình chính, gõ .

2

Tìm và gõ Cài

đặt > Cài đặt SIM đôi.

3

Ch

ọn thẻ SIM bị khóa.

4

Nh

ập mã PIN liên quan.

B

ạn cũng có thể kích hoạt một thẻ SIM bị khóa từ bảng Thông báo.

Cài